Disclaimer AVG Adviesbureau

Dank voor uw bezoek aan de website van AVG Adviesbureau. Dit is de disclaimer van www.avgadviesbureau.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door AVG Adviesbureau, gevestigd in Tilburg. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij AVG adviesbureau. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVG adviesbureau is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

AVG adviesbureau streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. AVG adviesbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op onze website: www.avgadviesbureau.nl