AVG rechten van personen

De rechten van personen binnen AVG

Per 25 mei 2018 hebben personen meer rechten ten aanzien van hun gegevens.

Toestemming
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant mag een bedrijf/organisatie klantgegevens niet vastleggen en/of gebruiken.
Bedrijven/organisaties moeten bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. Het moet voor personen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om toestemming te geven of correcties aan te brengen.

Recht op inzage eigen gegevens
Dit is het recht van mensen om de persoonsgegevens, die een bedrijf/organisatie van hen verwerkt, in te zien.

Recht op vergetelheid
Personen hebben nu al het recht om een bedrijf/organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Vanaf 25 mei 2018 kunnen zij daarnaast eisen dat een bedrijf/organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere bedrijven/organisaties die deze gegevens via hen hebben gekregen.

Recht op dataportabiliteit
Ook hebben personen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van het bedrijf/de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.
Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene energieleverancier, telecomprovider, netwerksite etc. en zich inschrijven bij een andere leverancier. Zij kunnen zelfs eisen dat het bedrijf/de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener van dezelfde soort dienst, als dat (technisch) mogelijk is.

Recht op rectificatie en aanvulling

Dat houdt in dat betrokkenen een bedrijf/organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Recht op beperking verwerking

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

– Gegevens zijn mogelijk onjuist

– De verwerking is onrechtmatig

– Gegevens zijn niet meer nodig

– Betrokkene maakt bezwaar

Recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten

Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Nieuw besluit

Wil een bedrijf/organisatie een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit AVG-artikel. Dat betekent dat de organisatie een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Recht op bezwaar

Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Iemand kan om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden. Verwerkt een organisatie persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie de gegevens worden verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Recht op duidelijke informatie

Organisaties/bedrijven moeten betrokkenen informeren welke gegevens zij gebruiken en met welk doel. Ook moeten zij informatie geven over hun identiteit (naam en adres), de contactgegevens van de vertegenwoordiger en de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en of zij de gegevens aan andere organisaties verstrekken. Zo moeten werkgevers het hun werknemers laten weten als zij gegevens aan de arbodienst doorgeven. En moeten huisartsen hun patiënten informeren als zij de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar versturen.

Voldoe aan de AVG rechten van personen

Om te voldoen aan deze rechten heeft uw bedrijf of organisatie een aantal plichten. Wij begeleiden en ondersteunen uw bedrijf of organisatie bij het voldoen aan deze plichten. Neem contact met ons op zodat we samen kunnen werken aan de AVG status van uw bedrijf of organisatie.