Algemene voorwaarden AVG Adviesbureau

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AVG Adviesbureau en op alle aan AVG Adviesbureau verstrekte opdrachten inclusief gewijzigde of aanvullende opdrachten. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van directie, werknemers en ingeschakelde derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

Uitvoering

AVG Adviesbureau voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. AVG Adviesbureau zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Door het verstekken van de opdracht, het aangaan van een overeenkomst met AVG Adviesbureau, wordt toestemming verstrekt voor het verwerken van de verkregen persoonsgegevens. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de rechten uit een opdracht over te dragen aan derden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door AVG Adviesbureau.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd aan AVG Adviesbureau.

Aansprakelijkheid

AVG Adviesbureau is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

De aansprakelijkheid van AVG Adviesbureau, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat AVG Adviesbureau in het kader van de opdracht heeft gefactureerd, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

AVG Adviesbureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de opdrachtgever.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alle door AVG Adviesbureau verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van AVG Adviesbureau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

AVG Adviesbureau behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Diversen

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin AVG Adviesbureau ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.